Një modele e fam shme në In stagram e njohur ndryshe si Kim Kardashian e Meksikës, raportohet se ka vd ekur në moshën 29 vjeçare pas një ope racioni të dë shtuar estetik në të pasme në Kolumbi.

Joselyn Cano nga Newport Beach, në Kaliforni por me ori gjinë meskikane, raportohet se ka vd ekur në 7 dhjetor, teksa një lidhje dire kte me atë që besohet se ishte fun erali i saj është shpërndarë kësaj jave në rrj etin Yo utu be.

Laj mi u dha nga mod elja tjetër Lira Mercer e cila shkruante dje në rrj etet soc iale: “O Zot, Joselyn Cano ka v dek ur në Kolumbi duke bërë ope racion. E pabesueshme”.

Vde kja e Cano ende nuk është ko nfirmuar nga familja e saj por njerëzit kanë nisur të bëjnë ngu shëllimet e tyre në rrj etet s ociale.

Cano ishte mod ele, “in fluenc uese” në rrje tet so ciale dhe kishte reth 12 milio në nd jekës në post imet e saj.

Një video prej tre orësh e asaj që besohet se qe fun erali i saj u tran smetua në Yout ube, ku shiheshin të dashurit që i bënin hom azhe një ar kivoli me foton e saj.

Një mesazh në video shkruante: “Joselyn erdhi në këtë jetë më 14 mars 1990, ndërsa nisi jetën e përjetshme të hënën më 7 dhjetor 2020.’

Duke folur për vde kjen e saj në Tw itter një person shkruante: ‘R ip Joselyn Cano aq e re dhe aq e bukur.’

Një tjetër shkruante: ‘What the f**k? Joselyn Cano v diq pas një op eracioni este tik në Brazil? Kjo është e çmendur.’

Në oper acionet braziliane të zmadhimit të të pasmeve, yndyra merret nga pjesë të tjera të trupit dhe vendoset në të pasme, por nëse kjo nuk bëhet siç duhet mund të shkaktojë ‘emb olizëm’, që do të thotë se yndyra mund të hyjë në qarkulli min e g jakut duke bl lokuar enët.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here