E Gjeni Dot Se Çfarë Bime Është? Nëse E Konsumoni Atë 5 Herë Në Javë, Do Të Befasoheni

Kjo është periudha e parë kur lajthitë e para të njoma dhe të freskëta sapo janë këp.utur nga pemishtet dhe gjenden në koshat e tre.gjeve të fs.hatarëve. Nëse ju pëlqejnë dhe i konsumoni shumë mirë, nëse si njihni vlerat e tyre ja për çfarë ju ndihmojnë dhe pse duhen kons.umuar çdo ditë.

Sipas të dhë.nave shk.encore, nëse ko.nsumoni lajthi në pesë ditë në ja.vë, redu.ktoni rre.zi.qet e ze.m.rës me 30-50%, kjo bazuar në shi.frat e Organizatës Botërore të Ushqimit. Burim i shkëlqyer me Ome ga-3 dhe mb.rojnë shën.detin e z.emrës.

Lajthia ka ynd.y.rna të pango.pura, të cilat zv.ogëlojnë kole.ste.rolin e ke.q në g.j .ak me 27%. Sipas stu.dimeve njerëzit që kons.umojnë la.jthi rregullisht kanë 50% më pak shanse për të hu.mbur je.tën si pa.sojë e ata.kut në ze.mër.

Lajthitë e njoma, m.agjike për shëndetin e t.rurit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *