Oh zot…Çifti de.tyr.ohet të shiste foshnjën në sp.ital,Nuk mund te mbijetonim per vete…

Një çift indian u det yru an të ‘sh es in’ fo shnj ën e tyre të porsalindur në një s pit al sepse nuk kishin mundësi të paguanin faturat mje kë sore.

Shiv Charan dhe gruaja e tij Babita iu rë ndu a fatura prej afro 450 euro, pasi djali i tyre i vogël u lind me op era cio n c eza ria n në s pi tal in në Agra.

Charan dhe gruaja e tij nuk kishin para – kështu që spi tal i ‘bl e u’ fëmijën për afro 1,500 euro për të pag uar faturën, thanë prindërit për Times of India.

Menaxheri i s pi ta lit Seema Gupta thotë se fëmijës iu është “dhë në” e jo për t’u “sh it ur”, duke pr et end uar se prindërit nën shk rua n dokumente duke rënë dakord për tra nsferin.

Çifti tashmë ka pesë fëmijë, teksa gjendja e tyre fin anci are është e rën du ar.

<strong>Me posht keni 2 video klikojeni te dyat jane me pjese
te ndara 2 videot kan reklam por pritni pak deri te largohet…</strong>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *